MONITOR ERP SYSTEM

System ERP MONITOR to kompletny system ERP składający się z różnych modułów, których funkcje odpowiadają operacjom i czynnościom występującym w przedsiębiorstwach produkcyjnych. System MONITOR zapewnia kontrolę nad całą działalnością. Jest on dostępny w różnych językach (polski, szwedzki, angielski, niemiecki, rosyjski, chiński, fiński, norweski, duński francuski, hiszpański, portugalski i litewski) i jest dostosowany do specyficznych uwarunkowań rynków lokalnych.

Pobierz broszurę Monitor

Produkcja

Moduł Produkcja

Moduł Produkcji obejmuje wszystkie narzędzia pozwalające na skuteczne zarządzanie, planowanie i monitorowanie produkcji.

 • Narzędzia do przygotowania struktury produktu obejmujące listy struktury produktu i listy operacji
 • Kalkulacja wstępna i kalkulacja wyrobu
 • Zamówienia produkcyjne – rejestrowanie, drukowanie zamówień, modyfikacja struktury
 • Plany obłożenia w postaci zestawień i wykresów
 • Listy przygotowania wysyłki do skompletowania materiałów
 • Raportowanie operacji i materiałów
 • Zarządzanie współpracą z poddostawcami – zamówienia, wysyłka, dostawa, planowanie

Zakup

Moduł Zakup

Moduł Zakupów obejmuje wsparcie całego procesu zakupów od zapytania
ofertowego po rozrachunki z dostawcami.

 • Kartoteka dostawców z funkcją wspierającą zarządzanie relacjami z dostawcami (SRM)
 • Zarządzanie zapytaniami ofertowymi do dostawców – rejestracja, wysyłka, monitorowanie
 • Zamówienie zakupu – rejestracja, wysyłka, potwierdzenie, monitorowanie
 • Przyjęcie dostawy, wydruk etykiet transportowych, kontrola przyjęcia dostawy
 • Rejestracja faktur obcych, połączenie z zamówieniami zakupów
 • Rozrachunki z dostawcami, rozliczanie wpłat, transfer plików
 • Monitorowanie w postaci np. statystyk zakupu, oceny dostawców, stanu zapasów magazynowych

Sprzedaz

Moduł Sprzedaż

W Module Sprzedaży dostępne są wszystkie funkcje związane z zarządzaniem
klientami i sprzedażą, począwszy od składania ofert po rozrachunki z odbiorcami.

 • Kartoteka klientów z funkcją zarządzania relacjami z klientami (CRM)
 • Oferty – rejestracja, wysyłka, monitorowanie, przekształcenie w zamówienie
 • Zamówienie klienta – rejestracja, kontrola czasu dostawy, potwierdzenie, monitorowanie
 • Proces wydania dostawy obejmujący listy przygotowania wysyłki i zarządzanie transportem
 • Fakturowanie, faktury pro-forma, harmonogramy fakturowania
 • Rozrachunki z odbiorcami z funkcją rozliczania wpłat, wezwaniami do zapłaty, notami odsetkowymi itp.
 • Monitorowanie działalności w postaci np. statystyk sprzedaży, bezpieczeństwa dostaw, napływu zamówień, prognoz płynności finansowej

Magazyn

Moduł Magazyn

W Module Magazyn dostępne są narzędzia do skutecznego zarządzania zapasami, surowcami i materiałami oraz inwentaryzacją.

 • Kartoteka artykułów – magazynowanie artykułów, listy artykułów
 • Planowanie zapotrzebowania – zarządzanie materiałami np. za pomocą kalkulacji zapotrzebowania i obliczania sugestii
 • Procedury inwentaryzacji pojedynczych materiałów lub całego magazynu. Dostępne jest także narzędzie do bieżącej inwentaryzacji.
 • Kartoteka miejsc magazynowych z funkcją zarządzania miejscami magazynowymi
 • Zestawienia zapasów, wartość produkcji w toku
 • Kartoteka produktów, numery serii, monitorowanie artykułów
 • Jakość – zarządzanie niezgodnościami na odcinku klient – dostawca lub kontrola wewnętrzna

Informacje Warsztatowe

Moduł Informacje Warsztatowe

Moduł Informacje Warsztatowe to narzędzie, które jest najbliżej warsztatu i pracowników. W centrum znajduje się Terminal Rejestracyjny, który umożliwia rejestrację czasu pracy pracowników oraz raportowanie wykonanej pracy.

 • Kartoteki pracowników zawierające funkcje ustawień czasu pracy oraz zakresu zadań
 • Planowanie szczegółowe obejmujące plany realizacji do planowania pracy na najbliższą przyszłość
 • Terminal rejestracji z monitorowaniem czasu pracy oraz wykonywanych zadań
 • Zatwierdzanie i korygowanie wprowadzonych danych rejestracyjnych
 • Harmonogramy czasu pracy i kalendarz
 • Generowanie dokumentacji stanowiącej podstawę naliczania wynagrodzeń
 • Monitorowanie m.in. efektywności, obecności, czasu nieoperatywnego

Ksiegowosc

Moduł Księgowość

Moduł Księgowości to narzędzie do prowadzenia bieżącej księgowości i rachunkowości oraz do monitorowania stanu finansów.

 • Plany kont obejmujące miejsca kosztów i nośniki kosztów
 • Periodyzacja i automatyczne dekretowanie
 • Rejestracja dowodów księgowych, integracja rozrachunków z odbiorcami i dostawcami
 • Rejestry VAT
 • Generator sprawozdań obejmujący sprawozdania standardowe takie jak bilans i rachunek zysków i strat, możliwość tworzenia własnych sprawozdań finansowych
 • Budżety i prognozy
 • Rozliczanie projektów obejmujące integrację z pozostałymi modułami

Poza powyższymi system MONITOR zawiera również następujące moduły:

Ustawienia globalne

Moduł ten służy do administrowania i utrzymania systemu MONITOR.

Raporty własne *

Za pomocą tej funkcji można tworzyć raporty i zestawienia dostosowane do specyficznych potrzeb danego przedsiębiorstwa.

* Funkcja dodatkowa